Arendsdorp, Den Haag

met je voeten in het park


en je hoofd tussen de bomen

Arendsdorp, Den Haag

In de groene parkachtige setting van het ‘buiten’ Arendsdorp in de chique Haagse wijk Benoordenhout ligt Serviceflat Arendsdorp. Het gebouw is nog maar voor een klein deel in gebruik en de (nieuwe) eigenaar wil de locatie herontwikkelen met een hoogwaardig woonprogramma met parkeervoorzieningen. Flexibiliteit in nadere uitwerking is daarbij een vereiste.

Woondomein in verbinding met het park

Het plan van atelier PRO en Buro Sant en Co is ontworpen vanuit de context van Arendsdorp: de kwaliteit van het park in samenhang met het Benoordenhout. Het ontwerp volgt uit onze overtuiging dat het gebouw de landschappelijke structuur, beleving, gebruik en schoonheid van het park moet verbeteren.

De ruime U-vorm van het bouwblok opent zich van daaruit richting het park waardoor het domein van het park visueel en fysiek wordt uitgebreid. Tegelijkertijd definieert de ruime U-vorm een woondomein dat onderdeel wordt van het park. Het nieuwe volume is zo ingepast dat een tweetal zichtlijnen: van een oude watergang en de visuele verbinding tussen de Rietjes en het theepaviljoen worden hersteld.

De U-vorm wordt gerelativeerd door een tweetal doorbraken. De doorbraak aan de westzijde zorgt voor een visuele verbinding tussen het als duinbos ingerichte woondomein en de waterpartij. Met de doorbraak aan de Oostzijde, neemt het gebouw tegelijkertijd afstand tot de Rietjes en worden de verschillende entrees voor voetgangers ontsloten. Ook start hier een semi-openbare wandelroute waarmee het binnenterrein wordt verbonden met de padenstructuur van het park.

Haagse plasticiteit tussen de bomen

De variatie in hoogteopbouw en het materiaalgebruik past bij de architectuur van het Benoordenhout. Het gebouw is laag waar het moet en hoog waar het kan: lager aan de Wassenaarseweg (4-6 lagen) om aan te sluiten op de Rietjes en hoger richting het Park (8-11 lagen) waar het gebouw aansluit op een dicht begroeid stuk bos in het park. Het merendeel van het gebouw varieert tussen de vier en acht lagen d.w.z. lager dan de vele volgroeide bomen (ca 20m) op het kavel, aan de Wassenaarseweg en in het park. Het gebouw is daarmee nergens hoger dan het oude gebouw. De hoogteopbouw is zodanig dat de woningen elkaar zo min mogelijk beschaduwen. Zo ontstaat een beeld van een gevarieerd, sculpturaal volume dat opgaat in het bestaande bos en incidenteel (als een accent) boven de bomen uitsteekt.

Landschappelijke inpassing

Onderscheid tussen privé, openbaar worden scherp maar onnadrukkelijk vormgegeven. De woningen staan op een lage, met ruig natuursteen omklede sokkel gevormd door de randen van de parkeergarage. Deze sokkel vormt de subtiele demarcatie tussen openbaar en privé. Ook in het binnenterrein maakt dit materiaal het onderscheid tussen woondomein en de semi-openbare duinbostuin. Door gebruik te maken van de waterstructuur van Arendsdorp en Oostduin kunnen we het woondomein afgrenzen van het park en toch een tuin creëren die opgaat in het park.

Het ‘buiten’ Arendsdorp lag verscholen achter de hoge serviceflat. Ons voorstel vormt de opmaat voor de aanpak van achterstallig onderhoud. De ruimte van het park wordt vergroot, zichtlijnen hersteld en toegevoegd. De landschappelijke kwaliteit wordt verrijkt met onder meer een prachtige waterpartij. Er zullen zo min mogelijk bomen gekapt worden. De bestaande rozentuin blijft gehandhaafd, sombere en ontoegankelijke stukken verdwijnen. Wij geven Arendsdorp terug aan Den Haag.

Architectuur

De architectuur van het ensemble is geïnspireerd op de architectuur van de Haagse School en de Haagse woonhotels uit het Interbellum. In materiaal, behandeling, sfeer en afwerking vormt het een eigentijdse interpretatie, die harmonisch aansluit op de omgeving en een verrijking en versterking vormt voor het karakter van het Benoordenhout.

Woningaanbod

Door een vernuftig basissysteem is het mogelijk in het complex een grote variatie aan woningtypes te realiseren. Rond een zestal hoogwaardige stijgpunten kunnen modules van ca. 50 m2 aan elkaar geschakeld worden. Dit systeem is flexibel en biedt de mogelijkheid startersappartementen van ca. 50 m2 te realiseren, luxe penthouses van ca. 300 m2 en alle appartementgroottes die daartussen liggen. Hierdoor kan tot in een laat stadium van het ontwerpproces de ideale woonmix bepaald en aangepast worden.

  Zuidhoek
 • Hof
 • Entree hof
 • Ingang
 • Terras
 • Situatie
 • Schema opzet
 • Schema ontsluiting
 • Souterrain
 • Begane grond
 • Gevelfragment
 • Doorsnede
 • Doorsnede